Seguridade electronica

​​​​Posto que a finalidade da Sede Electrónica é "realizar todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración Pública ou dos cidadáns por medios electrónicos" (art.4.1 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro (BOE-A-2009-18358), de desenvolvemento parcial da Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos), é preciso utilizar dispositivos de identificación electrónica, segundo a criticidade dos devanditos procedementos e en especial a sinatura electrónica e os certificados dixitais.

Por iso, presentámoslle aquí de forma concisa, a información que necesita para a súa utilización, propoñendo mediante a ligazón a sitios web relacionados directamente con cada punto particular, a ampliación sobre o devandito punto.