Data i hora oficial

L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala que els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques, per la data i l'hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de disposar de les mesures de seguretat necessàries per garantir la seva integritat i figurar-hi visible.

Així mateix, l'article 6.2 j) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), pel qual es desenvolupa parcialment la dita Llei, estableix que les seus electròniques indicaran la data i l'hora oficial als efectes previstos en l'article 26.1 de la Llei 11/2007 (BOE-A-2007-12352).

En compliment d'ambdues disposicions s'ofereix la data i l'hora oficial de la seu electrònica del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa​.

Cal actualitzar-les quan se'n vulgui tenir certesa en un moment determinat.

A més, podeu comprovar l'hora i la data oficials al Real Institut i Observatori de l'Armada (ROA).