Seu electrònica del Ministeri d'Economia i Competitivitat
Estàs a:
  1. Inici
  2. Subsede ICAC

Subsede ICAC

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) és un organisme autònom adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat, regulat per la Llei 19/1998, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, el Reial Decret 1636/1990, de 20 de desembre, que desenvolupa aquesta llei, i la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, que modifica diversos articles de la Llei 19/1988.

Competències

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes té les competències següents:

  • Realització de les tasques tècniques i proposta del pla general de comptabilitat adaptat a les directives de la Comunitat Econòmica Europea i a les lleis en què es regulin aquestes matèries. Així com també l’aprovació de les adaptacions d’aquest pla als diversos sectors de l’activitat econòmica i l’establiment dels criteris de desenvolupament.
  • Perfeccionament i actualització permanents de la planificació comptable i de l’activitat d’auditoria de comptes.
  • Control i disciplina de l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes regulada per la Llei 19/1988, de 12 de juliol, i dels auditors de comptes, mitjançant controls tècnics i l’exercici de la potestat sancionadora.
  • Establiment i manteniment del Registre Oficial d’Auditors de Comptes, l’autorització per tal d’inscriure-s’hi, la determinació de les normes bàsiques que hauran de seguir els exàmens d’aptitud professional que facin les corporacions professionals de dret públic, així com també, l’aprovació de les convocatòries respectives. També s’encarreguen del control, la vigilància i la custòdia de les fiances que s’hagin de constituir.
  • Homologació i publicació, si escau, de les normes tècniques d’auditoria, redactades per les corporacions de dret públic que representin les persones que facin auditories de comptes així com també l’elaboració, l’adaptació o la revisió d’aquestes mateixes normes quan aquestes corporacions no duguin a terme aquesta elaboració, adaptació o revisió.
  • La creació i la promoció de les activitats de recerca, estudi, documentació, difusió i publicació que facin falta per tal de desenvolupar i perfeccionar la normalització comptable i l’activitat d’auditoria de comptes.
  • La coordinació i la cooperació tècnica en matèria comptable i d’auditoria de comptes, juntament amb els organismes internacionals, especialment, amb la UE, així com també amb els organismes nacionals que siguin corporacions de dret públic o associacions dedicades a la recerca.
  • Exercici de la potestat sancionadora aplicable a les societats segons l’incompliment de l’obligació de presentar, dins del termini adequat, el dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil. Potestat de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) segons el Reial Decret Legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, pel qual s’aprova la Llei de societats anònimes (article 221).

Els òrgans rectors de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes són el president, el Comitè d’Auditoria de Comptes i el Consell de Comptabilitat.

© 2012-2018 Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat