Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Estás en:
 1. Inicio
 2. Información sede electrónica
 3. Seguridade electrónica

Información sede electrónica

Seguridade electrónica

Posto que a finalidade da Sede Electrónica é "realizar todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación da Administración Pública ou dos cidadáns por medios electrónicos" (art.4.1 do Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro (BOE-A-2009-18358), de desenvolvemento parcial da Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos), é preciso utilizar dispositivos de identificación electrónica, segundo a criticidade dos devanditos procedementos e en especial a sinatura electrónica e os certificados dixitais.

Por iso, presentámoslle aquí de forma concisa, a información que necesita para a súa utilización, propoñendo mediante a ligazón a sitios web relacionados directamente con cada punto particular, a ampliación sobre o devandito punto.

¿Que é un Certificado Dixital e para que serve?

Segundo a Lei 59/2003, do 19 de decembro (BOE-A-2003-23399), de Sinatura Electrónica, no seu artigo 6: Concepto de certificado electrónico e de asinante.

 1. Un certificado electrónico é un documento asinado electronicamente por un fornecedor de servizos de certificación que vincula uns datos de verificación de sinatura a un asinante e confirma a súa identidade.
 2. O asinante é a persoa que posúe un dispositivo de creación de sinatura e que actúa en nome propio ou en nome dunha persoa física ou xurídica á que representa.

Ou sexa, un certificado dixital é a acreditación, por parte dunha autoridade de certificación como FNMT, Verisign, etc., de que quen presenta o devandito certificado é realmente quen di ser. A súa utilización por parte do cidadán, unha vez instalado no seu navegador, é automática.

Por parte da Administración Pública

A relación de certificados dixitais utilizados son:

 • de Sede Electrónica, para que vostede poida estar seguro de que está realmente dirixíndose á sede.mineco.gob.es e non a unha suplantación desta.
 • de Servidor dunha aplicación á que vostede accede para realizar un trámite. Este é un mecanismo automatizado entre o seu ordenador (o navegador que utiliza) e o da sede.micinn.gob.es.
 • Selo de tempo, que garante que un trámite ou un documento se produce na data e o instante no que se realizou.
 • de Órgano administrativo ou de funcionario, que autentica a este ao asinar electronicamente un documento ou trámite.

Ceres-Certificados digitales de la Administración Pública 

Por parte dos cidadáns

Os certificados dixitais utilizados son: Ceres-Ciudadanos

 • de persoa física, dentro da relación de sistemas de sinatura electrónica (BOE.es) admitidos ou utilizados na sede, incluído o DNIe (DNI electrónico).
 • de persoa xurídica

Serve para que vostede se identifique ante a sede.mineco.gob.es por vía electrónica. Este certificado encóntrase instalado no seu navegador e móstrase automaticamente ante o dispositivo de verificación de calquera aplicación da https://sede.mineco.gob.es cando se lle require.

Mediante os certificados dixitais, de autenticación e de sinatura, contidos no seu DNIe, vostede pode autenticarse ante a sede. Para iso necesitará un dispositivo electrónico lector conectable ao seu ordenador.

Seguridade dos sistemas de información da sede.mineco.gob.es

O acceso ás aplicacións que se ofrecen a través desta sede electrónica establecen mecanismos de seguridade permanentes, para garantir a autenticidade, integridade e confidencialidade das comunicacións establecidas entre un cidadán e a sede electrónica do MINECO (BOE-A-2014-1181), mediante a utilización do Protocolo de Capa de Conexión Segura (SSL). Dispóñense sistemas de barreiras de control que analizan a información entrante para verificar que non é potencialmente daniña e a dirixen ao seu destino axeitado.

Co fin de garantir unha elevada dispoñibilidade, a configuración dos sistemas informáticos e de telecomunicación que soportan a sede electrónica do MINECO están dotados de equipos que aseguran a alta dispoñibilidade, así como a interoperabilidade cos sistemas de información das demais Administracións Públicas (BOE-A-2010-1331).

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital