Seu electrònica del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital
Estàs a:
  1. Inici
  2. Contacteu amb nosaltres
  3. Bústia de queixes i suggeriments

Contacteu amb nosaltres

Queixes i Suggeriments

Segons el que disposa l'article 15 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat, els usuaris podran formular les seves queixes o suggeriments presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics (BOE-A-2005-14836).

Presentació electrònica

En compliment de l'article 10.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i de l'article 3.2 e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), pel qual es desplega parcialment la dita Llei, a través d'aquesta seu s'haurà de garantir l'accés als mitjans disponibles per a la presentació de queixes i suggeriments.

Les queixes i els suggeriments presentats per correu electrònic o a través d'Internet han d'estar subscrits amb la signatura electrònica de l'interessat. Així mateix, els usuaris rebran constància de la seva presentació a través del mitjà que indiquin en la formulació de les seves queixes i suggeriments.

No es consideraran mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la correcta utilització de la seu, sense perjudici de la seva obligació, quan n'hi hagi, d'atendre els problemes que suscitin els ciutadans.

Queixes i suggeriments 

Formes de presentació: presencial o postal

Els formularis de queixes i suggeriments tenen per objecte recollir les manifestacions d'insatisfacció dels ciutadans amb els serveis prestats i, també, les iniciatives presentades per a la millora de la qualitat.

Les queixes i suggeriments es poden presentar de forma presencial, mitjançant l'emplenament del formulari corresponent, així com mitjançant correu postal, en el qual es farà constar el nom, cognoms i domicili, a fi de remetre-el justificant de recepció corresponent, així com la contestació en el seu moment oportú.

Descargar formulario de sugerencias y quejas

Lloc de presentació
Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital
Pº.de la Castellana, 162 - 28046 Madrid
Contestació

Un cop rebut el formulari, la unitat responsable corresponent haurà d'informar el ciutadà en el termini de 20 dies hàbils. El transcurs del termini esmentat es podrà suspendre en el cas que s'hagi de requerir a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils, formuli els aclariments necessaris per a la tramitació correcta de la queixa o el suggeriment.

Si un cop transcorregut el termini no s'hagués obtingut cap resposta, l'interessat es podrà dirigir a la Inspecció General de Serveis: Pº de la Castellana, 162. Planta 12ª,  28046-Madrid. (inspeccion.quejas@economia.gob.es), a fi de conèixer els motius que han originat la falta de contestació i perquè la Inspecció esmentada proposi, si escau, als òrgans competents l'adopció de les mesures oportunes.

Normativa

La normativa bàsica en la qual es regulen els formularis de queixes i suggeriments es recull en el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat (BOE-A-2005-14836 i correcció BOE-A-2005-15638).

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital