Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Estás en:
  1. Inicio
  2. Información sede electrónica
  3. Normativa reguladora

Información sede electrónica

Normativa reguladora

Orde Sede Electrónica

Orde ECC/131/2014, de 30 de xaneiro, (BOE-A-2014-1181), pola que crean as Sedes Electrónicas do Ministerio de Economía y Competitividade

Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, creou o concepto de «sede electrónica», xustificado pola «necesidade de definir claramente a sede administrativa electrónica coa que se establecen as relacións, promovendo un réxime de identificación, autenticación, contido mínimo, protección xurídica, accesibilidade, dispoñibilidade e responsabilidade»

Orde Rexistro Electrónico

Orde ECC/523/2013, do 26 de marzo (BOE-A-2013-3585), pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Economía e Competitividade.

Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, contén, nos seus artigos 24, 25 e 26, unha nova regulación dos rexistros electrónicos, preceptos que son desenvolvidos polo Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro (BOE-A-2009-18358), polo que se desenvolve parcialmente a citada Lei e regula as condicións do seu funcionamento.

Resolución do Selo Electrónico

Resolución de 19 de abril de 2013 do Subsecretario de Economía e Competitividade, creando o selo electrónico do Ministerio.

Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, prevé, no seu artigo 18, a posibilidade de utilizar selos electrónicos baseados en certificados electrónicos.

Por outra parte, o artigo 19 do Real decreto 1671/2009 (BOE-A-2009-18358), do 6 de novembro determina que a creación dos selos electrónicos se realizará mediante resolución da Subsecretaría do Ministerio.

Resolución de 19 de abril de 2013,

Orde de aplicación do sistema de Código Seguro de Verificación de documentos electrónicos

Este servizo permite a verificación da integridade e autenticidade de documentos electrónicos a través do seu código seguro de verificación (CSV), así como a obtención de copias electrónicas deles en formato XAdES e/ou PDF. As sinaturas dos documento en formato XAdES poden ser validadas a través da plataforma VALIDe, tamén accesible desde a sede electrónica.

Para poder acceder a este servizo requírese dispoñer dun certificado electrónico recoñecido, así como do CSV do documento que se quere consultar e/ou descargar.

Orden de Aplicación 2013

Resolucións de inclusión de novos procedementos

A disposición final primeira da Orde ECC/523/2013, do 26 de marzo, pola que se crea e regula o Rexistro electrónico do Ministerio de Economía e Competitividade, habilita o titular da Subsecretaría de Economía e Competitividade para incluír novos procedementos, trámites e comunicacións aos que será de aplicación o disposto na devandita Orde.

Resolución do 8 de maio de 2015, do Subsecretario de Economía e Competitividade, pola que se aproba a presentación electrónica das solicitudes de autorización dos réximes alfandegueiros económicos de perfeccionamento activo e perfeccionamento pasivo que concede a Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos.

Resolución de 8 de maio de 2015 da Subsecretaría de Economía e Competitividade

Declaración de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

Acorde co artigo 41 do Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica, os órganos e Entidades de Dereito Público darán publicidade nas correspondentes sedes electrónicas ás declaracións de conformidade, e aos distintivos de seguridade dos que sexan acredores, obtidos respecto ao cumprimento do Esquema Nacional de Seguridade.

Declaración de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital