Seu electrònica del Ministeri d'Economia i Competitivitat
Estàs a:
  1. Inici
  2. Informació seu electrònica
  3. Normativa reguladora

Informació seu electrònica

Normativa reguladora

Ordre seu electrònica

Ordre ECC/131/2014, de 30 de gener (BOE-A-2014-1181), per la qual es creen les seus electròniques del Ministeri de Economia i Competitivitat

Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, va crear el concepte de «seu electrònica», justificat per «la necessitat de definir clarament la seu administrativa electrònica amb què s'estableixen les relacions, promovent un règim d'identificació, autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat»

Ordre de Registre Electrònic

Ordre ECC/523/2013, de 26 de març (BOE-A-2013-3585), per la qual es crea i regula el Registre electrònic del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, conté, en els seus articles 24, 25 i 26, una nova regulació dels registres electrònics, preceptes que són desenvolupats pel Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei esmentada i es regula les condicions del seu funcionament.

Resolució de Segell Electrònic

Resolució de 19 d'abril de 2013, del subsecretari d'Economia i Competitivitat, de creació del segell electrònic del Ministeri.

Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, preveu, en el seu article 18, la possibilitat d'utilitzar segells electrònics basats en certificats electrònics.

D'altra banda, l'article 19 del Reial decret 1671/2009 (BOE-A-2009-18358), de 6 de novembre determina que la creació dels segells electrònics es farà mitjançant resolució de la Sotssecretaria del Ministeri.

Resolució de 19 d'abril de 2013,

Ordre d'aplicació del sistema de codi segur de verificació de documents electrònics

Aquest servei permet la verificació de la integritat i l’autenticitat de documents electrònics a través del seu codi segur de verificació (CSV), així com l'obtenció de les seves còpies electròniques en format XADES i/o PDF. Les firmes dels document en format XADES al seu torn poden ser validades a través de la plataforma Valide, també accessible des de la seu electrònica.

Per poder accedir a aquest servei es requereix disposar d'un certificat electrònic reconegut i disposar del CSV del document que cal consultar i/o descarregar.

Orden de Aplicación 2013

Resolucions d'inclusió de nous procediments

La disposició final primera de l'Ordre *ECC/523/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic del Ministeri d'Economia i Competitivitat, habilita al titular de la Sotssecretaria d'Economia i Competitivitat per incloure nous procediments, tràmits i comunicacions als quals serà aplicable el que es disposa en aquesta Ordre.

Resolució de 8 de maig de 2015, del Sotssecretari d'Economia i Competitivitat, per la qual s'aprova la presentació electrònica de les sol·licituds d'autorització dels règims duaners econòmics de perfeccionament actiu i perfeccionament passiu que concedeix la Direcció general de Comerç Internacional i Inversions.

Resolució de 8 de maig de 2015 de la Sotssecretaria d'Economia i Competitivitat

Declaració de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

D'acord amb l'article 41 del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica, els òrgans i Entitats de Dret Públic donaran publicitat a les corresponents seus electròniques a les declaracions de conformitat, i als distintius de seguretat dels quals siguin creditors, obtinguts respecte al compliment de l'Esquema Nacional de Seguretat.

Declaració de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital